Neidio i'r prif gynnwys

Gwobrau Cyntaf Cymunedau Mwy Diogel 2023

Gwobrau Cyntaf Cymunedau Mwy Diogel 2023

Ledled Cymru, mae Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a phartneriaid eraill yn gweithio’n unigol a gyda’i gilydd fel bod pawb yng Nghymru yn teimlo’n ddiogel ac yn rhydd rhag ofn camfanteisio, trosedd ac anhrefn. Mae’r gwaith hwn yn aml yn cael ei wneud yn dawel a chan nifer fach o bobl sy’n frwd dros wneud gwahaniaeth i unigolion, teuluoedd a chymunedau.

Mae Gwobrau Cymunedau Mwy Diogel yn cael ei chynnal i gydnabod cyfraniadau eithriadol i ddiogelwch cymunedol mewn cyd-destun aml-asiantaeth. Bydd digwyddiad y prynhawn yn un i ddathlu, ac yn cydnabod y rhai sydd wedi cael effaith wirioneddol ar fywydau pobl dros y flwyddyn.

Yn ogystal â chydnabod ymdrechion unigolion a phrosiectau a phartneriaethau cydweithredol, bydd hefyd yn rhoi sylw i ddyfarnwyr, cydweithwyr a gweithwyr proffesiynol diogelwch cymunedol ehangach, yn yr ystyr bod eu gwaith caled yn cael ei werthfawrogi ac yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i unigolion a chymunedau ledled Cymru.

Cofrestrwch i fynychu’r Gwobrau yma.

Mae’r broses enwebu ar gyfer Gwobrau bellach wedi cau.

Mae’r ffurflen enwebu’n cynnwys cyfle i egluro pam eich bod yn credu y dylai’r unigolyn, prosiect neu’r bartneriaeth hon dderbyn Gwobr. Bydd yn helpu’r panel pe baech cystal â darparu rhywfaint o fanylion am yr effaith ar unigolion neu gymunedau, gan gadw at y cyfyngiad geiriau.  Mae cyfyngiad o 500 gair ar gyfer yr adran hon o’r ffurflen enwebu, ni fyddwn yn ystyried unrhyw eiriau ychwanegol.

Croesawir enwebiadau gan unrhyw barti ac ar gyfer unrhyw unigolyn, sefydliad neu brosiect perthnasol yng Nghymru p’un a ydynt yn cael eu talu neu ddim (gwirfoddolwr) o’r sector cyhoeddus, y sector preifat neu’r trydydd sector (elusennau, grwpiau gwirfoddol neu grwpiau cymunedol).

Mae pedwar categori ar ddeg o wobrau, ac enillwyr categorïau yn cael eu dewis gan banel gwobrau o ran y pynciau canlynol.

 • Ymddygiad Gwrthgymdeithasol
 • Atal Troseddu
 • Cydraddoldeb, Cynhwysiant a Chydlyniant
 • Caethwasiaeth Fodern a Cham-fanteisio
 • Troseddu a Chyfiawnder
 • Diogelwch y Cyhoedd
 • Diogelu
 • Ymyrraeth Gynnar
 • Trais Difrifol
 • Trosedd Gyfundrefnol
 • Terfysgaeth ac Eithafiaeth
 • Trais yn Erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
 • Llywodraethu
 • Partneriaethau

Dyddiad cau ar gyfer derbyn enwebiadau:  18 Hydref 2023

Gwneir pob ymdrech i osgoi unrhyw achosion o wrthdaro buddiannau wrth ddewis aelodau’r panel, a bydd gan yr aelodau wybodaeth arbenigol am ddiogelwch cymunedol o’r llywodraeth, y sector cyhoeddus neu’r trydydd sector.

Mae’r panel yn cynnwys cynrychiolydd o Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Plismona yng Nghymru a Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru.

Os bydd angen gofyn cwestiynau neu geisio eglurhad gan y panel er mwyn gwneud penderfyniad ar sail gwybodaeth, bydd tîm Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn cysylltu â’r enwebydd, a lle bo angen, yr enwebai.

Bydd y panel yn adolygu’r enwebiadau a bydd eu penderfyniad nhw’n derfynol.

Beth: Gwobrau Cyntaf Cymunedau Mwy Diogel 2023

Pryd: Dydd Iau 30 Tachwedd 2023, 14:00-17:00

Ble: Village Hotel Abertawe, SA1 8QY

Sut i archebu lle: Rheolir presenoldeb drwy Eventbrite. Cofrestrwch yma i fynychu’r digwyddiad mewn person yn Abertawe.

Bydd unigolyn enwog ac adnabyddus o Gymru sy’n gysylltiedig â diogelwch cymunedol yn arwain y gwobrwyo. Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion yn fuan.

Y gwobrau cyntaf yw’r rhain ac felly ni fydd yn ddigwyddiad tei du, cynhelir y digwyddiad yn y prynhawn a gofynnir i fynychwyr wisgo dillad smart-hamddenol. Bydd te, coffi a diodydd heb alcohol ar gael drwy gydol y digwyddiad. Ni ddarperir alcohol fel rhan o’r digwyddiad, fodd bynnag, mae bar trwyddedig ar gael yn y gwesty pe bai gwesteion yn dymuno mynd yno ar ôl y seremoni ar eu traul eu hunain.

Bydd y rhaglen yn cael ei rhannu gyda phawb sydd wedi archebu i fynychu’r digwyddiad a’i hychwanegu at y dudalen hon unwaith y bydd wedi’i chwblhau. Mae darparu cymunedau mwy diogel yn cynnwys ystod o bartneriaid a gobeithiwn y bydd y rhai sydd ynghlwm â’r seremoni’n adlewyrchu hynny, gan gynnwys Heddlu yng Nghymru, Llywodraeth Leol, y Gwasanaeth Tân ac Achub a Llywodraeth Cymru.

Bydd gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael ar gyfer mynychwyr sy’n dymuno gwrando ar y digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg neu’r Saesneg.