Skip to main content

Cyflwyniad i’r Rhwydwaith

Pwy yw Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru?

Sefydlwyd Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru ym mis Ionawr 2021 yn dilyn argymhellion Adolygiad Gweithio Gyda’n Gilydd i greu Cymunedau Mwy Diogel 2017 Llywodraeth Cymru. 

Ein cenhadaeth yw dod yn llais strategol ar gyfer diogelwch cymunedol yng Nghymru, gan gydweithio gyda’n haelodau i hyrwyddo a chefnogi gwaith partneriaeth diogelwch cymunedol a dylanwadu ar lunio a datblygu polisïau cenedlaethol ac ymarfer lleol. 

Plismona yng Nghymru a’r Llywodraeth Leol yw aelodau craidd y Rhwydwaith, gyda phartneriaid allweddol eraill yn ymwneud â darparu diogelwch cymunedol yng Nghymru, fel Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Tân ac Achub a’r Gwasanaeth Prawf. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) sy’n cynnal y Rhwydwaith. 

Rydym ni’n gweithio’n agos gyda Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol lleol. I ddarganfod mwy am y sefydliadau rydym ni’n gweithio efo nhw, cliciwch ar y ffeithlun uchod.

Mae Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn goruchwylio’r Rhwydwaith ac yn darparu trefn lywodraethu ar y cyd rhwng Llywodraeth Leol, Plismona yng Nghymru a phartneriaid eraill. Nod y Bwrdd yw sicrhau y darperir arweinyddiaeth effeithiol a rennir i gefnogi partneriaethau lleol sy’n hyrwyddo cymunedau diogel, cryf a hyderus.

Cwrdd â thîm y Rhwydwaith

Dechreuodd Mark ei yrfa fel rheolwr cyfrif yn y maes marchnata a recriwtio cyn ymuno â Cabletel, ac yna NTL, lle treuliodd ddeng mlynedd yn y diwydiant ceblau a thelathrebu.

Ymunodd Mark â Heddlu De Cymru yn 2006, gan symud i faes rheoli prosiectau a rhaglenni, ac ymuno ag Awdurdod Heddlu De Cymru yn 2010 fel rheolwr perfformiad, gan ddatblygu dull yr awdurdod o graffu a rheoli perfformiad. Daeth Mark yn rhan o dîm Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn 2012, ac roedd yn gyfrifol am gynllunio a pherfformiad strategol, gan gynnwys datblygu Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu, ac fe’i penodwyd yn Gomisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throsedd yn 2016. Mae Mark ar hyn o bryd yn cadeirio Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr a Chwm Taf (Merthyr, Rhondda Cynon Taf) ac yn is-gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Mae Mark hefyd yn gyd-gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol De Cymru, yn is-gadeirydd Bwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro ac yn eistedd fel cyfarwyddwr ar Caerdydd AM BYTH, sef Bwrdd Ardal Gwella Busnesau Caerdydd.

Mae gan Sarah, a ymunodd â’r tîm o Gyngor Trydydd Sector Caerdydd, brofiad helaeth o hwyluso partneriaethau a rhwydweithiau yn y sectorau tai, iechyd, gofal cymdeithasol a lles. Hi oedd Cadeirydd Comisiynu Caerdydd a’r Fro, Grŵp Cyllid a Chyflenwi ar gyfer y Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau ac o Grŵp Partneriaeth Anabledd Dysgu Caerdydd a’r Fro, yn ogystal â chynrychioli arweinwyr iechyd a gofal cymdeithasol CGS o bob rhan o Gymru yn Iechyd y Trydydd Sector Gweinidogol, Gofal Cymdeithasol a Chyfarfodydd lles. Mae Sarah wedi bod yn Gadeirydd elusen cam-drin ddomestig, lle defnyddiwyd ei harbenigedd ar lywodraethu da a gweithio mewn partneriaeth yn dda. Mae ganddi radd mewn Astudiaethau Busnes gyda TGCh o’r Brifysgol Agored a chymhwyster mewn Therapi Lleferydd ac Iaith.

Yn siaradwraig Gymraeg rugl ac yn gefnogwr cynwysoldeb, mae Holly yn ymuno â’r Rhwydwaith o’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol lle’r oedd hi’n arwain ar gyfathrebu a digwyddiadau. Gyda gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol Caeredin, mae hi’n edrych ymlaen at weithio ym maes diogelwch cymunedol ac yn awyddus iawn i ddechrau rhannu storïau ac amlygu’r gwaith arbennig sy’n cael ei wneud yma yng Nghymru, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o ddiogelwch cymunedol.

Gyda thair blynedd ar ddeg o brofiad yn gweithio i Blismona yng Nghymru, mae Helen yn ymuno â’r Rhwydwaith gan wybod pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth. Mae gan Helen radd mewn Cymdeithaseg a Throseddeg o Brifysgol Caerdydd ac mae wedi bod yn gysylltiedig â nifer o gynlluniau gwirfoddolwyr cymunedol gan gydnabod ei hymrwymiad a’i hangerdd dros ymgysylltu’n rhagweithiol wrth gadw Cymru yn lle mwy diogel.

Cyhoeddiadau

Fel rhan o werthusiad parhaus y Rhwydwaith o’n cynnig i bartneriaid a rhanddeiliaid, rydym wedi cynnal gwerthusiad o’n Cyfres Seminar a’n cylchlythyr bob pythefnos “BRIFF”.

Ers ei sefydlu ym mis Ionawr 2021, mae’r Rhwydwaith wedi cynnal dwy gyfres seminar – cynhaliwyd y gyfres haf rhwng mis Mehefin a mis Gorffennaf 2021, a rhedodd y gyfres gaeaf o fis Chwefror i fis Mawrth 2022. Roedd pob cyfres yn cynnwys tair seminar rhithwir yr un.

Rhwng 7 Rhagfyr 2021 a 28 Ionawr 2022, cynhaliodd y Rhwydwaith arolwg o’r cylchlythyr bob pythefnos, BRIFF. Pan ddaeth yr arolwg i ben, roedd 47 cyhoeddiad wedi’u cyhoeddi drwy e-bost.

Cynulleidfa graidd y gyfres seminar a BRIFF yw gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol yng Nghymru, sy’n cynnwys asiantaethau datganoledig ac asiantaethau nad ydynt wedi’u datganoli, cydweithwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

I ddarllen yr adroddiadau cliciwch yma

Ymunwch â Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru wrth i ni weithio i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch cymunedol yng Nghymru. Rydym yn gweithredu fel llais i ddylanwadu ar bolisi, deddfwriaeth ac arfer ar gyfer materion lleol a chenedlaethol datganoledig a heb eu datganoli sy’n effeithio ar ddiogelwch cymunedol a chyflawni cymunedau mwy diogel ledled Cymru.

I ddarganfod mwy cliciwch yma

Dyma adroddiad blynyddol cyntaf Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru. Mae’n adroddiad byr sy’n ymdrin â rhwng Tachwedd 2020 a 31 Mawrth 2021 (dim ond ym mis Ionawr 2021 y dechreuodd y Tîm Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel weithredu). Bydd adroddiadau blynyddol yn y dyfodol yn darparu gwybodaeth bellach, gan gynnwys trosolwg o’r flwyddyn gan gyd-Gadeiryddion Byrddau Cymunedau Mwy Diogel Cymru, sy’n darparu arweinyddiaeth i waith y Rhwydwaith.

I ddarllen yr adroddiad cliciwch yma

Cofiwch ddilyn y Rhwydwaith ar Trydar i dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gwaith ac i’n helpu ni godi llais diogelwch cymunedol.

Rhwydwaith ar Trydar