Neidio i'r prif gynnwys

Cyflwyniad i’r Rhwydwaith

Beth yw Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru?

Wedi’i sefydlu ym mis Ionawr 2021 yn dilyn argymhellion Adolygiad Gweithio Gyda’n Gilydd i greu Cymunedau Mwy Diogel 2017 Llywodraeth Cymru, Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru yw’r llais strategol sy’n hyrwyddo ac yn cysylltu pawb sy’n ymwneud â diogelwch cymunedol yng Nghymru fel y gallant greu cymunedau mwy diogel – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Rydym yn gweithio ar y cyd i gefnogi gwaith partneriaeth diogelwch cymunedol a dylanwadu ar lunio a datblygu polisïau cenedlaethol ac ymarfer lleol.

Mae ein haelodau’n bartneriaid allweddol sy’n ymwneud â darparu diogelwch cymunedol yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Leol, Plismona yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Tân ac Achub, Iechyd Cyhoeddus, y Gwasanaeth Prawf, a’r Trydydd Sector. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) sy’n cynnal y Rhwydwaith ar hyn o bryd.

Yn ogystal, rydym yn gweithio’n agos gyda Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol lleol. I ddarganfod mwy am y sefydliadau rydym ni’n gweithio efo nhw, cliciwch ar y ffeithlun uchod.

Mae Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn goruchwylio’r Rhwydwaith ac yn darparu trefn lywodraethu ar y cyd rhwng Llywodraeth Leol, Plismona yng Nghymru a phartneriaid eraill. Nod y Bwrdd yw sicrhau y darperir arweinyddiaeth effeithiol a rennir i gefnogi partneriaethau lleol sy’n hyrwyddo cymunedau diogel, cryf a hyderus.

Cofiwch ddilyn y Rhwydwaith ar gyfryngau cymdeithasol a’n helpu i godi llais diogelwch cymunedol gyda’n gilydd.

Dilynwch ni ar Trydar

Dilynwch ni ar LinkedIn

Cwrdd â thîm y Rhwydwaith

Dechreuodd Mark ei yrfa fel rheolwr cyfrif yn y maes marchnata a recriwtio cyn ymuno â Cabletel, ac yna NTL, lle treuliodd ddeng mlynedd yn y diwydiant ceblau a thelathrebu.

Ymunodd Mark â Heddlu De Cymru yn 2006, gan symud i faes rheoli prosiectau a rhaglenni, ac ymuno ag Awdurdod Heddlu De Cymru yn 2010 fel rheolwr perfformiad, gan ddatblygu dull yr awdurdod o graffu a rheoli perfformiad. Daeth Mark yn rhan o dîm Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn 2012, ac roedd yn gyfrifol am gynllunio a pherfformiad strategol, gan gynnwys datblygu Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu, ac fe’i penodwyd yn Gomisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throsedd yn 2016. Mae Mark ar hyn o bryd yn cadeirio Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr a Chwm Taf (Merthyr, Rhondda Cynon Taf) ac yn is-gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Mae Mark hefyd yn gyd-gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol De Cymru, yn is-gadeirydd Bwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro ac yn eistedd fel cyfarwyddwr ar Caerdydd AM BYTH, sef Bwrdd Ardal Gwella Busnesau Caerdydd.

Mae gan Sarah, a ymunodd â’r tîm o Gyngor Trydydd Sector Caerdydd, brofiad helaeth o hwyluso partneriaethau a rhwydweithiau yn y sectorau tai, iechyd, gofal cymdeithasol a lles. Hi oedd Cadeirydd Comisiynu Caerdydd a’r Fro, Grŵp Cyllid a Chyflenwi ar gyfer y Bwrdd Cynllunio Ardal Camddefnyddio Sylweddau ac o Grŵp Partneriaeth Anabledd Dysgu Caerdydd a’r Fro, yn ogystal â chynrychioli arweinwyr iechyd a gofal cymdeithasol CGS o bob rhan o Gymru yn Iechyd y Trydydd Sector Gweinidogol, Gofal Cymdeithasol a Chyfarfodydd lles. Mae Sarah wedi bod yn Gadeirydd elusen cam-drin ddomestig, lle defnyddiwyd ei harbenigedd ar lywodraethu da a gweithio mewn partneriaeth yn dda. Mae ganddi radd mewn Astudiaethau Busnes gyda TGCh o’r Brifysgol Agored a chymhwyster mewn Therapi Lleferydd ac Iaith.

Yn siaradwraig Gymraeg rugl ac yn gefnogwr cynwysoldeb, mae Holly yn ymuno â’r Rhwydwaith o’r Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol lle’r oedd hi’n arwain ar gyfathrebu a digwyddiadau. Gyda gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg o brifysgol Caeredin, mae hi’n edrych ymlaen at weithio ym maes diogelwch cymunedol ac yn awyddus iawn i ddechrau rhannu storïau ac amlygu’r gwaith arbennig sy’n cael ei wneud yma yng Nghymru, yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth o ddiogelwch cymunedol.

Gyda thair blynedd ar ddeg o brofiad yn gweithio i Blismona yng Nghymru, mae Helen yn ymuno â’r Rhwydwaith gan wybod pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth. Mae gan Helen radd mewn Cymdeithaseg a Throseddeg o Brifysgol Caerdydd ac mae wedi bod yn gysylltiedig â nifer o gynlluniau gwirfoddolwyr cymunedol gan gydnabod ei hymrwymiad a’i hangerdd dros ymgysylltu’n rhagweithiol wrth gadw Cymru yn lle mwy diogel.

Cyhoeddiadau

Fel rhan o werthusiad parhaus y Rhwydwaith o’n cynnig i bartneriaid a rhanddeiliaid, rydym wedi cynnal gwerthusiad o’n Cyfres Seminar a’n cylchlythyr bob pythefnos “BRIFF”.

Ers ei sefydlu ym mis Ionawr 2021, mae’r Rhwydwaith wedi cynnal dwy gyfres seminar – cynhaliwyd y gyfres haf rhwng mis Mehefin a mis Gorffennaf 2021, a rhedodd y gyfres gaeaf o fis Chwefror i fis Mawrth 2022. Roedd pob cyfres yn cynnwys tair seminar rhithwir yr un.

Rhwng 7 Rhagfyr 2021 a 28 Ionawr 2022, cynhaliodd y Rhwydwaith arolwg o’r cylchlythyr bob pythefnos, BRIFF. Pan ddaeth yr arolwg i ben, roedd 47 cyhoeddiad wedi’u cyhoeddi drwy e-bost.

Cynulleidfa graidd y gyfres seminar a BRIFF yw gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol yng Nghymru, sy’n cynnwys asiantaethau datganoledig ac asiantaethau nad ydynt wedi’u datganoli, cydweithwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

I ddarllen yr adroddiadau cliciwch yma

Ymunwch â Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru wrth i ni weithio i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch cymunedol yng Nghymru. Rydym yn gweithredu fel llais i ddylanwadu ar bolisi, deddfwriaeth ac arfer ar gyfer materion lleol a chenedlaethol datganoledig a heb eu datganoli sy’n effeithio ar ddiogelwch cymunedol a chyflawni cymunedau mwy diogel ledled Cymru.

I ddarganfod mwy cliciwch yma

Dyma adroddiad blynyddol cyntaf Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru. Mae’n adroddiad byr sy’n ymdrin â rhwng Tachwedd 2020 a 31 Mawrth 2021 (dim ond ym mis Ionawr 2021 y dechreuodd y Tîm Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel weithredu). Bydd adroddiadau blynyddol yn y dyfodol yn darparu gwybodaeth bellach, gan gynnwys trosolwg o’r flwyddyn gan gyd-Gadeiryddion Byrddau Cymunedau Mwy Diogel Cymru, sy’n darparu arweinyddiaeth i waith y Rhwydwaith.

I ddarllen yr adroddiad cliciwch yma