Neidio i'r prif gynnwys

Cyflwyniad i’r Rhwydwaith

Beth yw Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru?

Wedi’i sefydlu ym mis Ionawr 2021 yn dilyn argymhellion Adolygiad Gweithio Gyda’n Gilydd i greu Cymunedau Mwy Diogel 2017 Llywodraeth Cymru, Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru yw’r llais strategol sy’n hyrwyddo ac yn cysylltu pawb sy’n ymwneud â diogelwch cymunedol yng Nghymru fel y gallant greu cymunedau mwy diogel – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Rydym yn gweithio ar y cyd i gefnogi gwaith partneriaeth diogelwch cymunedol a dylanwadu ar lunio a datblygu polisïau cenedlaethol ac ymarfer lleol.

Mae ein haelodau’n bartneriaid allweddol sy’n ymwneud â darparu diogelwch cymunedol yng Nghymru, gan gynnwys Llywodraeth Leol, Plismona yng Nghymru, Llywodraeth Cymru, Gwasanaethau Tân ac Achub, Iechyd Cyhoeddus, y Gwasanaeth Prawf, a’r Trydydd Sector. Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) sy’n cynnal y Rhwydwaith ar hyn o bryd.

Yn ogystal, rydym yn gweithio’n agos gyda Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol lleol. I ddarganfod mwy am y sefydliadau rydym ni’n gweithio efo nhw, cliciwch ar y ffeithlun uchod.

Mae Bwrdd Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn goruchwylio’r Rhwydwaith ac yn darparu trefn lywodraethu ar y cyd rhwng Llywodraeth Leol, Plismona yng Nghymru a phartneriaid eraill. Nod y Bwrdd yw sicrhau y darperir arweinyddiaeth effeithiol a rennir i gefnogi partneriaethau lleol sy’n hyrwyddo cymunedau diogel, cryf a hyderus.

Cofiwch ddilyn y Rhwydwaith ar gyfryngau cymdeithasol a’n helpu i godi llais diogelwch cymunedol gyda’n gilydd.

Dilynwch ni ar Trydar

Dilynwch ni ar LinkedIn

Cwrdd â thîm y Rhwydwaith

Dechreuodd Mark ei yrfa fel rheolwr cyfrif yn y maes marchnata a recriwtio cyn ymuno â Cabletel, ac yna NTL, lle treuliodd ddeng mlynedd yn y diwydiant ceblau a thelathrebu.

Ymunodd Mark â Heddlu De Cymru yn 2006, gan symud i faes rheoli prosiectau a rhaglenni, ac ymuno ag Awdurdod Heddlu De Cymru yn 2010 fel rheolwr perfformiad, gan ddatblygu dull yr awdurdod o graffu a rheoli perfformiad. Daeth Mark yn rhan o dîm Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd yn 2012, ac roedd yn gyfrifol am gynllunio a pherfformiad strategol, gan gynnwys datblygu Cynllun yr Heddlu a Gostwng Troseddu, ac fe’i penodwyd yn Gomisiynydd Cynorthwyol yr Heddlu a Throsedd yn 2016. Mae Mark ar hyn o bryd yn cadeirio Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Pen-y-bont ar Ogwr a Chwm Taf (Merthyr, Rhondda Cynon Taf) ac yn is-gadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Bro Morgannwg. Mae Mark hefyd yn gyd-gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol De Cymru, yn is-gadeirydd Bwrdd Cynllunio Ardal Caerdydd a’r Fro ac yn eistedd fel cyfarwyddwr ar Caerdydd AM BYTH, sef Bwrdd Ardal Gwella Busnesau Caerdydd.

Mae Helen wedi gweithio i’r Rhwydwaith ers dros ddwy flynedd ac mae ganddi dair blynedd ar ddeg o brofiad yn gweithio i Blismona yng Nghymru. Mae Helen yn deall pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth, mae gan radd mewn Cymdeithaseg a Throseddeg o Brifysgol Caerdydd ac mae wedi bod yn gysylltiedig â nifer o gynlluniau gwirfoddolwyr cymunedol gan gydnabod ei hymrwymiad a’i hangerdd dros ymgysylltu’n rhagweithiol wrth gadw Cymru yn lle mwy diogel.

 

Mae Sarah wedi ymuno â’r rhwydwaith yn ddiweddar. Mae ganddi brofiad o weithio yn y sector cyhoeddus a phreifat a symudodd i faes cyfathrebu bedair blynedd yn ôl ar ôl gadael gyrfa mewn lletygarwch. Roedd hi’n rheoli bwytai â brandiau cyfaint uchel yn y DU ac yn rhyngwladol, gan gynnwys pedair blynedd fel rheolwr cyffredinol ar gyfer bwytai Jamie Oliver ar fasnachfraint yn Bangkok. Bu’n aelod gweithgar o fwrdd Siambr Fasnach Prydain yng Ngwlad Thai, ac ar ôl dychwelyd i’r DU ymunodd â Siambr Fasnach De Cymru gan arwain eu rhaglen cyfathrebu a digwyddiadau. Mae Sarah yn ymuno â’r rhwydwaith o’r Asiantaeth Safonau Bwyd lle bu’n gweithio fel rheolwr cyfathrebu. Daw â’i phrofiad mewn cyfathrebu a rheoli digwyddiadau i’r rôl hon wrth iddi ehangu ei gwybodaeth am ddiogelwch cymunedol.

Cyhoeddiadau

Fel rhan o werthusiad parhaus y Rhwydwaith o’n cynnig i bartneriaid a rhanddeiliaid, rydym wedi cynnal gwerthusiad o’n Cyfres Seminar a’n cylchlythyr bob pythefnos “BRIFF”.

Ers ei sefydlu ym mis Ionawr 2021, mae’r Rhwydwaith wedi cynnal dwy gyfres seminar – cynhaliwyd y gyfres haf rhwng mis Mehefin a mis Gorffennaf 2021, a rhedodd y gyfres gaeaf o fis Chwefror i fis Mawrth 2022. Roedd pob cyfres yn cynnwys tair seminar rhithwir yr un.

Rhwng 7 Rhagfyr 2021 a 28 Ionawr 2022, cynhaliodd y Rhwydwaith arolwg o’r cylchlythyr bob pythefnos, BRIFF. Pan ddaeth yr arolwg i ben, roedd 47 cyhoeddiad wedi’u cyhoeddi drwy e-bost.

Cynulleidfa graidd y gyfres seminar a BRIFF yw gweithwyr proffesiynol ac ymarferwyr sy’n gweithio ym maes diogelwch cymunedol yng Nghymru, sy’n cynnwys asiantaethau datganoledig ac asiantaethau nad ydynt wedi’u datganoli, cydweithwyr yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector.

I ddarllen yr adroddiadau cliciwch yma

Ymunwch â Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru wrth i ni weithio i godi ymwybyddiaeth o ddiogelwch cymunedol yng Nghymru. Rydym yn gweithredu fel llais i ddylanwadu ar bolisi, deddfwriaeth ac arfer ar gyfer materion lleol a chenedlaethol datganoledig a heb eu datganoli sy’n effeithio ar ddiogelwch cymunedol a chyflawni cymunedau mwy diogel ledled Cymru.

I ddarganfod mwy cliciwch yma

Dyma adroddiad blynyddol cyntaf Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru. Mae’n adroddiad byr sy’n ymdrin â rhwng Tachwedd 2020 a 31 Mawrth 2021 (dim ond ym mis Ionawr 2021 y dechreuodd y Tîm Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel weithredu). Bydd adroddiadau blynyddol yn y dyfodol yn darparu gwybodaeth bellach, gan gynnwys trosolwg o’r flwyddyn gan gyd-Gadeiryddion Byrddau Cymunedau Mwy Diogel Cymru, sy’n darparu arweinyddiaeth i waith y Rhwydwaith.

I ddarllen yr adroddiad cliciwch yma