Neidio i'r prif gynnwys

Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel 2023

Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel 2023

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel gyntaf Cymru yn cael ei chynnal ar 18 – 22 Medi 2023.

Isod fe welwch ragor o wybodaeth gan gynnwys amserlen yr wythnos, manylion cofrestru ar gyfer y sesiynau Cinio & Dysgu dyddiol, a sut y gallwch chi a’ch sefydliad gymryd rhan.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech drafod cyfleoedd i gymryd rhan, cysylltwch â ni trwy cymunedaumwydiogel@wlga.gov.uk.

 

Pam fod Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel yn cael ei chynnal?

Eleni, mae Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru yn cynnal ei Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel gyntaf erioed i Gymru. Y Rhwydwaith yw’r llais strategol sy’n hyrwyddo ac yn cysylltu pawb sy’n ymwneud â diogelwch cymunedol yng Nghymru fel y gallant greu cymunedau mwy diogel – yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

Mae’r Wythnos Ymwybyddiaeth yn gyfle i godi proffil gwaith diogelwch cymunedol ac amlygu y gwaith arloesol sy’n digwydd ledled Cymru.

Os hoffech gyflwyno unrhyw astudiaethau achos neu enghreifftiau o arfer da i’w rhannu drwy gydol yr wythnos, anfonwch e-bost atom at cymunedaumwydiogel@wlga.gov.uk gyda’r llinell pwnc ‘Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel – Astudiaethau Achos’.

Edrychwn ymlaen at ddathlu’r gwaith sy’n cael ei wneud i wneud ein cymunedau’n fwy diogel ledled Cymru gyda chi!

 

Amserlen o ddigwyddiadau

Dydd Llun 18 Medi

Ar ddechrau’r Wythnos, lansiwyd ein ffilm Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru gyntaf gyda’r Gwir Anrhydeddus Mark Drakeford AS, Prif Weinidog Cymru, i dynnu sylw at bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo cymunedau diogel, cryf a hyderus, a sut mae’r Rhwydwaith yn amhrisiadwy i gyflawni hyn. Dilynwch y ddolen isod i weld y ffilm.

Ffilm gyda’r Prif Weinidog

Dydd Mawrth 19 Medi

Sgwrs Coffi – Newid Sy’n Para gyda Chymorth i Ferched Cymru

Cynhaliom sesiwn Sgwrs Coffi bore gyda Chymorth i Ferched Cymru i dynnu sylw at y model Newid Sy’n Para. Roedd hon yn sesiwn ryngweithiol lle gwnaethom annog y cynrychiolwyr i ofyn cwestiynau a rhannu gwybodaeth leol ac enghreifftiau o arfer da. Cliciwch ar y ddolen isod i weld recordiad o’r sesiwn.

Recordiad Sgwrs Coffi

Cinio & Dysgu – Ymgyrchoedd ‘Iawn’ ac ‘She Is Not Your Rehab’

Cynhaliom sesiwn Cinio & Dysgu gyda Llywodraeth Cymru i edrych ar yr ymgyrch Iawn a Plan International UK/ Cydweithredfa Hawliau Merched Cymru i gyflwyno’r ymweliad ‘She Is Not Your Rehab’ â Chymru o Seland Newydd ar ddiwedd y flwyddyn. Edrychwch ar y recordiad o’r sesiwn isod i ddarganfod mwy am yr ymgyrchoedd a sut y gallwch chi a’ch sefydliad gymryd rhan a buddio.

Recordiad Cinio & Dysgu

Dydd Mercher 20 Medi

Cinio & Dysgu – Adolygiad Diogelu Unedig Sengl

Ar ddydd Mercher, cynhaliom sesiwn Cinio & Dysgu gyda’r tîm Adolygiad Diogelu Unedig Sengl (SUSR), i rannu’r cynnydd hyd yma a darparu diweddariad yn dilyn ein seminar ym mis Rhagfyr 2022. Edrychwch ar y recordiad o’r sesiwn isod i ddarganfod mwy am yr hyn sydd i ddod gyda’r prosiect arloesol hwn

Recordiad Cinio & Dysgu

Dydd Iau 21 Medi

Cinio & Dysgu – Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yng Nghymru

Roedd y sesiwn Cinio & Dysgu yma yn cynnwys cyflwyniadau gan Gadeirydd Rhwydwaith Ymarferwyr Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (YG) Cymru Gyfan a Arweinydd Heddlu De Cymru ar gyfer y Peilot Mannau Poeth YG. Edrychwch ar y recordiad i ddarganfod mwy am y Rhwydwaith Ymarferwyr, themâu a chanlyniadau allweddol y Gynhadledd ym mis Gorffennaf, blaengynllunio, a meysydd “man problemus” ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled Cymru a sut mae hyn yn berthnasol i Drais Difrifol.

Recordiad Cinio & Dysgu

Dydd Gwener 22 Medi

Lansiad Meddal Porth Aelodau (12:00-13:00)

Ar ddiwrnod olaf yr wythnos, cynhelir Lansiad Meddal o Borth Aelodau Rhwydwaith Cymunedau Mwy Diogel Cymru. Mynychwch i ddarganfod mwy am y Porth a sut y gall eich sefydliad ddod yn aelod o’r Rhwydwaith. Cofrestrwch yma.

Sylwch: Bydd yr holl sesiynau Cinio & Dysgu yn cael eu recordio a’u cadw ar ein gwefan, os na allwch ddod yn fyw.

 

Sut gallaf gymryd rhan?

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Cymunedau Mwy Diogel gyntaf Cymru yn cael ei chynnal ar 18 – 22 Medi 2023.

Rhannwch negeseuon yr wythnos yn eang o fewn eich sefydliadau, yn ogystal â gyda’ch partneriaid, rhwydweithiau a grwpiau lleol. Gallwch lawrlwytho templedi negeseuon cyfryngau cymdeithasol a’r poster dwyieithog isod.

Negeseuon cyfryngau cymdeithasol

Poster

Os ydych yn postio am yr wythnos ar gyfryngau cymdeithasol, defnyddiwch yr hashnodau a thagiwch ni!

Hashnodau: #WythnosYmwybyddiaethCymunedauMwyDiogel #CymunedauMwyDiogel2023 #WYCMD23

Tagiwch ni: @CymMwyDiogel (Trydar) & @RhwydwaithCymunedauMwyDiogelCymru (LinkedIn)