Neidio i'r prif gynnwys

Tlodi Plant – Grant Arloesi a Chefnogi Cymunedau

Lywodraeth Cymru Grant darparu cyllid i alluogi arloesi a chydweithio rhwng sectorau a/neu bartneriaethau rhanbarthol ar fater tlodi plant

Mae mynd i’r afael â thlodi plant yn parhau i fod yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, ond mae llawer o’r mecanweithiau ar gyfer newid yn nwylo Llywodraeth y DU. Fodd bynnag, mae camau y gellir eu cymryd yng Nghymru i wella bywydau bob dydd a chanlyniadau i blant a phobl ifanc sy’n byw mewn tlodi.  Rydym am i bob plentyn a pherson ifanc, waeth beth yw’r incwm teuluol, allu gwireddu eu hawliau. 

Gwyddom fod angen inni gynllunio sut i wneud hyn ar gyfer pobl sy’n wynebu rhwystrau ychwanegol o ganlyniad i wahaniaethu, gan gynnwys gwahaniaethu ar sail rhywedd, anabledd, ethnigrwydd neu rywioldeb.

Cronfa’r Grant Arloesi a Chefnogi Cymunedau

Datblygwyd y grant tymor byr hwn i ddarparu cyllid i alluogi arloesi a chydweithio rhwng sectorau a/neu bartneriaethau rhanbarthol ar fater tlodi plant. Mae’r grant ar gael i gefnogi sefydliadau’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector (sy’n cynnwys grwpiau ffydd) yn eu hymdrechion i gyflawni’r canlynol:

  • Gwella gallu sefydliadau i ffurfio trefniadau cydweithio i fynd i’r afael â thlodi plant, sy’n gysylltiedig ag un neu fwy o 5 amcan y Strategaeth Tlodi Plant Cymru 2024 | LLYW. CYMRU
  • Cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda’i gilydd i gyfathrebu’n effeithiol, cydweithio a throsglwyddo gwybodaeth wrth ymateb i dlodi plant ar lefel ranbarthol, lleol neu gymunedol. 

Dylid dangos sut y bydd plant, pobl ifanc a theuluoedd mewn tlodi yn elwa o’r trefniant cydweithio ychwanegol hwn a ariennir gan grant yn y tymor hwy.

Y cyfanswm sydd ar gael i’w ddosbarthu o dan y gronfa grant hon yw £900,000. Bydd yr arian grant yn cael ei rannu’n dair cronfa gwahanol:

  • Lefel gymunedol – hyd at £5,000 ar gael i bob cais llwyddiannus
  • Lefel leol – hyd at £25,000 ar gael i bob cais llwyddiannus
  • Lefel ranbarthol – hyd at £100,000 ar gael i bob cais llwyddiannus

Darllenwch y Nodyn Cyfarwyddyd ar gyfer gwneud Cais am Grant sydd wedi’i atodi.

Os ydych chi’n gymwys ac â diddordeb mewn gwneud cais am gyllid i alluogi arloesi a chydweithio rhwng sectorau a/neu bartneriaethau rhanbarthol ar fater tlodi plant cwblhewch y ffurflen gais atodedig.

Dylid anfon ffurflenni cais wedi’u cwblhau drwy e-bost i: GrantArloesiTlodiPlantAChefnogiCymunedau@llyw.cymru

Amserlen a gwybodaeth bellach

  • 14 Mehefin 2024: y cyfnod ymgeisio am grant yn agor.
  • 14 Gorffennaf 2024:  y cyfnod ymgeisio am grant yn cau.
  • Wythnos yn dechrau 12 Awst 2024: anfon llythyr at yr ymgeiswyr ynghylch y canlyniad
  • Wythnos yn dechrau 19 Awst 2024: anfon y llythyrau dyfarnu grant