Neidio i'r prif gynnwys

Prosiect MYFYRIO Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru - Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Prosiect MYFYRIO Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru – Ymgysylltu â Phobl Ifanc

Bydd y Prosiect MYFYRIO yn datblygu partneriaethau ledled De Cymru er mwyn ymgysylltu’n llwyddiannus, codi ymwybyddiaeth ac addysgu plant a phobl ifanc rhwng 11-25 oed am beryglon Tanau Bwriadol, Troseddau Ceir ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Bydd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru yn hyrwyddo anghenion plant a phobl ifanc lle bynnag y maent ar eu taith bywyd, yn sicrhau ein bod yn rhoi llais iddynt ac yn darparu cymorth ac addysg i wella prosesau gwneud penderfyniadau cadarnhaol.

Grwpiau Addas

  • Pobl Ifanc 11 – 25 oed
  • Arddangos ymddygiad peryglus neu heriol
  • Mewn perygl o fynd i’r System Cyfiawnder Troseddol
  • Mewn perygl o ailymuno â’r System Cyfiawnder Troseddol
  • Cael mynediad at ddarpariaeth addysg amgen
  • Ddim mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET)
  • Unrhyw ffactorau risg eraill yn ymwneud ag arddangos ymddygiad peryglus neu heriol

Nodau

  • Helpu i leihau’r tebygolrwydd y bydd plant a phobl ifanc yn cymryd rhan mewn ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddol.
  • Addysgu plant a phobl ifanc am ganlyniadau eu gweithredoedd a sut y gallai sefyllfaoedd posib effeithio arnynt, eu teulu a’u cymunedau.

Ymyriadau

Mae gan Brosiect MYFYRIO yr hyblygrwydd i deilwra ymyriadau i ddiwallu anghenion grwpiau unigol.

Cyfeiriwch at Lyfryn Partneriaeth MYFYRIO am ragor o wybodaeth.

Maen nhw’n cymryd archebion nawr. Dim cost.

Cysylltwch â ni yn MYFYRIO@decymru-tan.gov.uk

Cliciwch yma i gael ychydig o ragolwg o’r hyn y gallwn ei gynnig o ran ymyrraeth ieuenctid.