Skip to main content

Strydoedd Mwy Diogel / Trosedd Meddiangar

Archwilio is-bynciau

Beth yw Trosedd Meddiangar ?

Mae Trosedd Meddiangar “yn drosedd, megis dwyn, gyda’r nod o gaffael eiddo ar gyfer y troseddwr” (Geiriadur Gorfodi’r Gyfraith Rhydychen, 2007). Yn aml, fe’i disgrifir fel “trosedd niferus” sef “unrhyw drosedd sydd, trwy nifer fawr, yn cael effaith sylweddol ar y gymuned a gallu’r heddlu lleol i fynd i’r afael â’r drosedd ac yn cynnwys troseddau blaenoriaeth megis lladrad ar y stryd, bwrgleriaeth a throseddau yn ymwneud â cherbydau” (Y Coleg Plismona).

Mae trosedd meddiangar lefel is yn cynnwys dwyn o siop. Mae pobl sydd â dibyniaeth ar gyffuriau yn cyflawni 45% o drosedd meddiangar (ac eithrio twyll) yn ôl Y Swyddfa Gartref, sy’n ehangu’r defnydd o dagiau electronig GPS ar gyfer troseddwyr meddiangar o dan y Cynllun Curo Trosedd. Mae ehangu’r Rheoli Troseddwyr Integredig i Drosedd Cymdogaeth yn ceisio mynd i’r afael â throseddwyr meddiangar parhaus sy’n gwneud cymunedau’n anniogel (gweler Rheoli Troseddwyr Integredig). Mae Strydoedd Mwy Diogel yn gyfres o brosiectau diogelwch cymunedol wedi’u dylunio i fynd i’r afael â throseddau cymdogaeth megis bwrgleriaeth, dwyn cerbydau a lladrad.

Wedi mynd mewn 60 eiliad

Mae Trosedd Meddiangar Trefnedig yn bodoli lle mae Grwpiau Troseddol Trefnedig yn canolbwyntio eu troseddu i ardaloedd sy’n cynnig yr elw mwyaf. Mae hyn yn cynnwys metel a lladrad trawsnewidydd catalytig, lladrad allweddi ceir, yn ogystal â lladrad ac ymosodiadau ar dyllau yn y waliau. Yn ôl Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, a welodd leihad mewn troseddau o’r fath yn ystod pandemig Covid-19, “Mae trosedd meddiangar trefnedig yn canolbwyntio ar niwed uchel a llinynnau trawsffiniol o drosedd cerbyd, lladrad, bwrgleriaeth a throsedd eiddo treftadaeth a diwylliannol” (Asesiad Strategol Cenedlaethol o Drosedd Difrifol a Threfnedig 2021).

Gall Grwpiau Troseddol Trefnedig fod yn rhan o weithgaredd troseddol meddiangar trwy gam-fanteisio troseddol ar bobl ddiamddiffyn (Gweler Caethwasiaeth Fodern a Chamfanteisio), megis gorfodi i gardota a gorfodi i ddwyn (gan gynnwys dwyn o siopau a dwyn o bocedi).

Dolenni Defnyddiol

Pecyn Atal Bwrgeriaeth (Gwarchod Cymdogaeth)

Gweld y Pecyn

Cyngor Atal Troseddau Ceir (Gwarchod Cymdogaeth)

Darllenwch yr Cyngor

Pecyn Strydoedd Mwy Diogel y Coleg Plismona

Gweld y Pecyn

Immobilise The National Property Register

Canllaw yr Asiantaeth Trosedd Cenedlaethol ar Ecsbloetiaeth Troseddol ar gyfer Llywodraeth Leol

Darllenwch yr Canllawiau

Mae Opal yn uned cudd-wybodaeth cenedlaethol sy’n canolbwyntio ar drosedd meddiangar trefnedig difrifol (SOAC) lle mae cyfres o droseddau yn effeithio ar ddwy neu fwy o ardaloedd heddlu. 

Ewch i’r Wefan

Canllawiau Diogelwch Atal Troseddu’r Heddlu:

Mannau mwy Diogel – Y System Gynllunio ac Atal Troseddu (Y Swyddfa Gartref)

Ewch i’r Wefan

Strydoedd Mwy Diogel – Ffactorau Trosedd Cymdogaeth

Ewch i’r Wefan


Cymorth a Chefnogaeth

Ar gyfer dioddefwyr, teuluoedd a phobl bryderus

Os ydych chi wedi bod yn dyst neu wedi bod yn ddioddefwr trosedd, adroddwch hyn i’r Heddlu. Ffoniwch 101, neu gallwch adrodd ar-lein yn dibynnu ar eich rhanbarth o fewn Cymru – Heddlu De Cymru, Heddlu Dyfed Powys, Heddlu Gwent neu Heddlu Gogledd Cymru. Mewn argyfwng, ffoniwch 999.

Os ydych yn fyddar neu’n drwm eich clyw, defnyddiwch wasanaeth ffôn testun yr Heddlu 18000 neu anfonwch neges destun ar 999 os ydych wedi cofrestru gyda gwasanaeth argyfwng SMS.

Os oes gennych wybodaeth am drosedd ac yn dymuno aros yn ddienw, cysylltwch â’r elusen annibynnol Crimestoppers ar 0800 555 111 neu ar-lein.

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan drosedd, gallwch gael mynediad at gymorth gan Gymorth i Ddioddefwyr, gan gynnwys eu llinell gymorth cenedlaethol 24/7 am ddim 08 08 16 89 111, neu gallwch dderbyn cymorth ar-lein.

Gallwch ystyried ymuno â Chynllun Gwarchod Cymdogaeth, neu fentrau eraill a gefnogir gan yr Heddlu megis OWL – Online Watch Link.

I gael rhagor o gymorth a chefnogaeth arbenigol, ewch i’r adran Testunau ar ein gwefan.