Neidio i'r prif gynnwys

Diogelwch Personol- Swyddogion Etholedig

Archwilio is-bynciau

Diogelwch Personol: Awgrymiadau

Fel swyddog etholedig byddwch yn mynychu digwyddiadau cyhoeddus, cyfarfodydd preifat, cynnal cymorthfeydd a bod yn llygad y cyhoedd. Er bod y tebygolrwydd y byddwch chi neu aelod o’ch teulu yn dioddef trosedd treisgar yn parhau i fod yn isel, mae diogelwch personol yn hollbwysig, ac yma rydym yn amlygu rhai gwersi allweddol sydd â’r nod o’ch cadw’n ddiogel. Po fwyaf y byddwch chi’n ei wneud i amddiffyn eich hun, y gorau y byddwch chi a’ch teulu wedi’ch amddiffyn.

Ar y dudalen hon fe welwch wybodaeth am y canlynol:

 • Cymorthfeydd Diogel
 • Cyfathrebu a Meddwl am Ddiogelwch
 • Delio ag Ymosodedd
 • Bygythiadau a Risgiau
 • Adnoddau Cynorthwyol Pellach

 Sylwch fod gwybodaeth wedi’i chymryd o dair prif ffynhonnell y byddem yn argymell eich bod yn eu darllen yn llawn:

Cymorthfeydd Diogel

Er na allwn ragweld na rheoli popeth a allai ddigwydd i ni, mae rhai camau y gallem ddewis eu cymryd i liniaru ac osgoi risg. Mae’r rhestr wirio hon yn eich helpu i ystyried beth i’w feddwl wrth drefnu cymorthfeydd a digwyddiadau ymgysylltu:

Dechreuwch trwy ofyn y cwestiynau canlynol i’ch hun:

 • A yw ystafell ddynodedig y gymhorthfa yn agos at ardaloedd eraill lle mae staff?
 • A fydd cydweithwyr eraill yn bresennol yn yr adeilad pan fyddaf yn cynnal fy nghymhorthfa?
 • A yw cydweithwyr eraill yn ymwybodol fy mod yn cynnal fy y gymhorthfa ac a ydynt yn gwybod ym mha ystafell yr wyf yn ei chynnal?
 • A oes angen cydweithiwr arnaf i’m cefnogi yn y cyfarfod?
 • Os na, ydw i wedi rhoi gwybod iddynt fy mod yn dechrau neu’n gorffen fy nghymhorthfa?
 • A ydw i wedi dweud wrth fy nghydweithiwr pa mor hir y dylai’r gymhorthfa gymryd, fel y gallant edrych i mewn arnaf os yw’n cymryd mwy o amser?
 • A oes llyfr log digwyddiadau? – yn darparu lle canolog i gofnodi digwyddiadau’n gywir, heb ddibynnu ar gyfrifon anecdotaidd a all fod yn annibynadwy.
 • Ydw i wedi gwirio llyfr log y digwyddiad i weld a yw’r ymwelydd wedi mynychu o’r blaen ac wedi achosi problemau? – dylai pob math o ymddygiad annerbyniol, gan gynnwys cam-drin geiriol, gael ei gofnodi, ei amseru a’i lofnodi.
 • A yw’r ymwelydd wedi ymddwyn yn afresymol o’r blaen neu wedi bod yn ymosodol neu’n wrthdrawol?
 • A yw’r ymwelydd ar hyn o bryd yn arddangos ymddygiad afresymol neu arwyddion o fod yn ofidus, yn ddig neu’n ymosodol?
 • A ydw i wedi gwirio’r ystafell i wneud yn siŵr ei bod wedi’i gosod yn gywir gyda’m cadair agosaf at y drws, fel y gallaf fynd allan yn gyflym os bydd angen?
 • A yw fy llwybr dianc yn glir a sut mae mynd allan yn gyflym ac yn ddiogel os bydd angen?
 • Ydw i wedi cael gwared ar unrhyw eitemau sydd wedi cael eu gadael o gwmpas, y gellid eu defnyddio fel arf yn fy erbyn?
 • A oes digon o le rhyngof i a’r ymwelydd i barchu gofod personol?
 • Ydy’r ystafell wedi’i goleuo’n dda?
 • Sut mae galw am help os oes ei angen?
 • Oes ffôn yn yr ystafell?
 • A oes angen fy ffôn symudol arnaf, a yw wedi’i wefru ac a oes signal arno?
 • A oes yna gyfrinair y gallaf ei ddefnyddio’n gyfrinachol i hysbysu fy nghydweithwyr bod angen eu cymorth arnaf?
 • A oes cyfleuster botwm panig yn yr ystafell?
 • Os na, a oes larwm diogelwch personol ar gael?
 • Ydw i’n eistedd ar eu lefel nhw?
 • Ydw i’n defnyddio cyswllt llygad ac ystumiau llaw agored i ddangos agwedd gymwynasgar?

Uned Cudd-wybodaeth Gwrthderfysgaeth

 

Fel Swyddogion Etholedig byddwch eisiau ac angen cyfathrebu eich cymorthfeydd a digwyddiadau sydd i ddod. Fodd bynnag, yn ogystal â darparu gwybodaeth bwysig a defnyddiol i’r cyhoedd, mae’r manylion hyn hefyd yn darparu gwybodaeth i unigolion a allai fod yn cynllunio gweithred faleisus.

Gan y gallai peidio â rhannu’r wybodaeth hon effeithio’n andwyol ar eich gallu i’r cyhoedd gwrdd â chi, gellir lliniaru’r risg hon. Er enghraifft, gallai darparu’r wybodaeth hon ochr yn ochr â gwybodaeth am ba fesurau sydd ar waith neu sydd wedi’u cymryd i helpu i gadw’r cyhoedd, swyddogion etholedig, a staff yn ddiogel fod yn rhwystr.

Hefyd, bydd cynnig gwybodaeth fwy generig fel ‘Bydd y Cynghorydd X yn ymweld â busnesau lleol i gefnogi Y’ yn hytrach na ‘Bydd y Cynghorydd X yn ymweld â Sam’s Hair Salon, E. Z. Bakes a The Village Florist i drafod Y’ yn cyfyngu ar union fanylion eich amserlen.

Gelwir y dull diogelwch amddiffynnol hwn yn ‘cyfathrebu wrth feddwl am ddiogelwch’ (SMC) sy’n ddull a ddefnyddir i hysbysu, tawelu meddwl a recriwtio’r cyhoedd i fod yn rhan o’r ymdrech ddiogelwch trwy egluro beth rydych yn ei wneud i helpu i gadw etholwyr yn ddiogel, ac annog iddynt fod yn rhan ohono trwy fod yn wyliadwrus ac adrodd am unrhyw beth anarferol.

O ran datrys gwrthdaro mae pum prif ganlyniad y gellir gweithio tuag atynt:

 • cystadlu nes bod un person yn ennill y ddadl
 • cydweithio i ddod o hyd i ateb sy’n dderbyniol gan bawb
 • cyfaddawdu ar ateb sy’n cwrdd hanner ffordd
 • tynnu’n ôl er mwyn osgoi gwrthdaro
 • llyfnhau’r sefyllfa er bod y ddwy ochr yn dal i anghytuno

Os byddwch yn cael eich hun mewn sefyllfa lle mae gwrthdaro, dylech ystyried y canlyniadau posibl a phenderfynu pa ateb fyddai fwyaf priodol o ystyried eich amgylchiadau presennol.

(Peoplesafe: Conflict Resolution Tips)

I gael rhagor o wybodaeth am ddelio ag unigolion ymosodol, efallai yr hoffech chi ymweld â:

Os, er gwaethaf y rhagofalon a gymerwyd, bod ymosodiad wedi digwydd neu bod ymgais ar un, mae’n hanfodol:

 • Bod yr Heddlu’n cael eu hysbysu ar unwaith
 • Rydych yn dilyn eu cyngor/cyfarwyddyd
 • Cynnal cywirdeb y sefyllfa (peidiwch â chyffwrdd na glanhau unrhyw beth)
 • Ni roddir gwybodaeth i unrhyw un heblaw’r heddlu. Ym mhob digwyddiad arall lle mae angen ymateb nad yw’n argyfwng gan yr heddlu, ffoniwch 101

Mewn argyfwng, y cyngor bob amser yw ffonio 999.

Disgrifir argyfwng fel:

 • Mae trosedd yn digwydd
 • Mae rhywun sy’n cael ei amau o drosedd gerllaw
 • Pan fo perygl i fywyd

Sylwch fod yr argymhellion hyn wedi’u cymryd o’r Protect Yourself Guide Blue Book.pdf ac er eu bod yn seiliedig ar ymchwil, digwyddiadau hanesyddol, cyngor arbenigol ac arfer gorau, dylid cydnabod hefyd mai rhagofalon synnwyr cyffredin yw’r rhain yn bennaf, er nad ydynt yn hollgynhwysol, ac y byddant yn dibynnu ar amgylchiadau unigol.

Os teimlwch y byddai cyngor mwy personol yn fuddiol, dylech gysylltu â’ch heddlu lleol.

Fel ffigwr cyhoeddus fe’ch anogir i feddu ar feddylfryd diogelwch a defnyddio rhagofalon synhwyrol i sicrhau’r diogelwch mwyaf posibl i chi ac i’ch cartref.  Er enghraifft, ystyriwch feddwl am eich arferion cyffredinol a nodweddion diogelwch y cartref, megis: larwm tŷ, botwm panig, gatiau perimedr diogel, cloeon drysau a ffenestri diogel sy’n gweithio; goleuadau diogelwch, teledu cylch cyfyng posibl, system intercom drws a dod yn aelod o fudiad Gwarchod y Gymdogaeth.

Mae’n bwysig nodi ac adnabod sefyllfaoedd lle rydych yn wynebu’r perygl mwyaf, fel y gallwch eu hosgoi, neu os nad yw hyn yn bosibl – eu lleihau. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gymharol agored i niwed pan:

 • Maent yn cyrraedd/gadael cartref neu weithle (yn enwedig os ydynt ar eu pen eu hunain neu yn y tywyllwch)
 • Mynd i mewn neu adael cerbyd
 • Pryd y gellir rhagweld teithiau rheolaidd (h.y. yr un llwybr, gan ddefnyddio’r un dull (bws/car), amser a dydd)
 • Ateb y drws gartref neu yn y gwaith (i bobl anhysbys)
 • Yn gweithio ar eu pen eu hunain
 • Pan fo’u sylw wedi’i gipio wrth ddefnyddio dyfais electronig mewn man cyhoeddus
 • Amgylcheddau anarferol neu newydd
 • Wrth deithio (gartref neu dramor)
 • Rhyngweithio ar-lein
 • Mynychu lleoedd gorlawn (gyda dieithriaid fel clybiau nos a digwyddiadau chwaraeon)

Mae bod yn ymwybodol o’r bygythiadau hyn yn eich gwneud yn fwy ymwybodol ac ymatebol i’r risg.

Cynnyrch ymwybyddiaeth Gwrthderfysgaeth a ddyluniwyd i helpu pobl i ddysgu sut i adnabod arwyddion ymddygiad amheus a deall beth i’w wneud os bydd digwyddiad mawr.

Mae’r arweiniad hwn yn helpu sefydliadau i ddeall beth yw ymddygiad diogelwch gwyliadwriaeth gweithwyr da a drwg; ac yna’n dangos sut i’w gyfleu i’r gweithlu. Mae’n darparu’r pecynnau i gynnal ymgyrch ‘ymddwyn wrth feddwl am ddiogelwch’, gan gynnwys dolenni i ddeunyddiau ategol sydd wedi’u dylunio’n broffesiynol.