Neidio i'r prif gynnwys

Economi’r Nos

Archwilio is-bynciau

Beth yw Economi’r Nos?

Defnyddir Economi’r Nos i ddisgrifio ystod eang o weithgareddau sydd arfer yn digwydd ar ôl 6pm a than 6am. Gall y rhain fod yn dripiau i’r theatr, mynd allan am bryd o fwyd, neu fynd i dafarn neu glwb. 

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn mwynhau economi’r nos mewn modd diogel a synhwyrol. Serch hynny, mae economi’r nos yn aml yn gysylltiedig â materion yn ymwneud â thrais, trosedd, aflonyddwch a thrais rhywiol, sbeicio ac ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi’i achosi gan alcohol. Gall camddefnyddio cyffuriau fod yn ffactor sy’n cyfrannu, gall trosedd casineb a delio a masnachu mewn cyffuriau i gyd achosi problemau sydd angen amrywiaeth o gefnogaeth a gwasanaethau.

Yr awdurdodau lleol yw’r awdurdodau trwyddedu ac felly mae ganddynt rôl reoleiddio i’w chwarae ynghyd â phartneriaid eraill.

Newidiodd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 y ffocws i ddull rhagweithiol ac ataliol er mwyn sicrhau economi’r nos ffyniannus a diogel

Dolenni Defnyddiol

Cymdeithas Llywodraeth Leol – Dulliau i reoli economi’r nos 

Gweld y PDF

Y Faner Borfforrhaglen achredu safonau rhagoriaeth i reoli economi gyda’r nos ac economi hwyr y nos.

Ewch i’r Wefa

Rhaglen Achredu

Ceir enghreifftiau o’r cynlluniau yn Abertawe a Chaerdydd.

Safle Abertawe

Safle Caerdydd


Iechyd Cyhoeddus Cymru –
Fframwaith ar gyfer Rheoli Economi’r Nos yng Nghymru

Gweld y PDF

Drinkaware – Cynllun diogelwch ar gyfer economi’r nos

Ewch i’r Wefan

Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol – Plismona a rheoleiddio economi’r nos

Darllenwch yr Erthygl

Canolfan arbenigedd ar gam-drin plant yn rhywiol – Economi’r nos

Ewch i’r Wefan

Cynllun Gwylio Tafarndai – Sefydliad gwirfoddol sy’n gysylltiedig ag economi’r nos

Ewch i’r Wefan


Cymorth a Chefnogaeth

Ar gyfer dioddefwyr, teuluoedd a phobl bryderus

Bydd cymorth a chefnogaeth ar gael yn economi’r nos gyda mwy o heddlu a gwasanaethau brys eraill yn bresennol mewn ardaloedd sydd â nifer fwy o leoliadau economi’r nos.

I gael cymorth a chefnogaeth ar gyfer y gwahanol fathau ewch i’w hadrannau ar y wefan.